Veilig sportklimaat en VCP

Sinds de uitvoerige aandacht van de media voor verscheidene incidenten die in de sport hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren, is er vanuit sportbonden, sportorganisaties en gemeenten veel aandacht ontstaan voor het creëren van een veilige sportomgeving. Eén van de belangrijkste middelen om dergelijke incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en hier omtrent beleid opstellen binnen de vereniging. Het is een illusie te denken dat hiermee elke vorm van grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden, maar het opstellen van een beleidsplan wordt gezien als een belangrijke stap om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. Bij het schrijven van dit beleidsplan is de toolkit ‘Beleid seksuele intimidatie voor sportverenigingen’ van het NOC*NSF als uitgangspunt gebruikt. In deze toolkit wordt een stappenplan beschreven dat verenigingen handvaten biedt om een sociaal veilige sportomgeving te creëren.
Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving HAVOC Haaksbergen

Indien in dit Reglement wordt gesproken over de of een VCP wordt hiermee de VertrouwensContactPersoon bedoeld. Het bestuur van Volleybal Vereniging HAVOC te Haaksbergen wijst minimaal twee personen aan die de functie van VCP voor de vereniging zullen vervullen. De algemene taak van de VCP omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.
Reglement VertrouwensContactPersoon HAVOC Haaksbergen