1970 SVV advertentie 150-8.6×15

1970 SVV advertentie 150-8.6×15